ரோமர் 8:6

ரோமர் 8:6
மாம்சசிந்தை மரணம்; ஆவியின் சிந்தையோ ஜீவனும் சமாதானமுமாம்.


ரோமர் 8:6 ஆங்கிலத்தில்

maamsasinthai Maranam; Aaviyin Sinthaiyo Jeevanum Samaathaanamumaam.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ரோமர் 8