ரோமர் 8:5

ரோமர் 8:5
அன்றியும் மாம்சத்தின்படி நடக்கிறவர்கள் மாம்சத்துக்குரியவைகளைச் சிந்திக்கிறார்கள்; ஆவியின்படி நடக்கிறவர்கள் ஆவிக்குரியவைகளைச் சிந்திக்கிறார்கள்.


ரோமர் 8:5 ஆங்கிலத்தில்

antiyum Maamsaththinpati Nadakkiravarkal Maamsaththukkuriyavaikalaich Sinthikkiraarkal; Aaviyinpati Nadakkiravarkal Aavikkuriyavaikalaich Sinthikkiraarkal.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ரோமர் 8