ரோமர் 8:7

ரோமர் 8:7
எப்படியென்றால், மாம்சசிந்தை தேவனுக்கு விரோதமான பகை; அது தேவனுடைய நியாயப்பிரமாணத்துக்குக் கீழ்ப்படியாமலும், கீழ்ப்படியக்கூடாமலும் இருக்கிறது.


ரோமர் 8:7 ஆங்கிலத்தில்

eppatiyental, Maamsasinthai Thaevanukku Virothamaana Pakai; Athu Thaevanutaiya Niyaayappiramaanaththukkuk Geelppatiyaamalum, Geelppatiyakkoodaamalum Irukkirathu.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ரோமர் 8