எரேமியா 23:5

எரேமியா 23:5
இதோ, நாட்கள் வருமென்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார், அப்பொழுது தாவீதுக்கு ஒரு நீதியுள்ள கிளையை எழும்பப்பண்ணுவேன்; அவர் ராஜாவாயிருந்து ஞானமாய் ராஜரிகம்பண்ணி, பூமியிலே நியாயத்தையும் நீதியையும் நடப்பிப்பார்.


எரேமியா 23:5 ஆங்கிலத்தில்

itho, Naatkal Varumentu Karththar Sollukiraar, Appoluthu Thaaveethukku Oru Neethiyulla Kilaiyai Elumpappannnuvaen; Avar Raajaavaayirunthu Njaanamaay Raajarikampannnni, Poomiyilae Niyaayaththaiyum Neethiyaiyum Nadappippaar.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : எரேமியா 23