ஏசாயா 52:13

ஏசாயா 52:13
இதோ, என் தாசன் ஞானமாய் நடப்பார், அவர் உயர்த்தப்பட மேன்மையும் மகா உன்னதமுமாயிருப்பார்.


ஏசாயா 52:13 ஆங்கிலத்தில்

itho, En Thaasan Njaanamaay Nadappaar, Avar Uyarththappada Maenmaiyum Makaa Unnathamumaayiruppaar.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ஏசாயா 52