யோவான் 3:31

யோவான் 3:31
உன்னதத்திலிருந்து வருகிறவர் எல்லாரிலும் மேலானவர்; பூமியிலிருந்துண்டானவன் பூமியின் தன்மையுள்ளவனாயிருந்து, பூமிக்கடுத்தவைகளைப் பேசுகிறான்; பரலோகத்திலிருந்து வருகிறவர் எல்லாரிலும் மேலானவர்.


யோவான் 3:31 ஆங்கிலத்தில்

unnathaththilirunthu Varukiravar Ellaarilum Maelaanavar; Poomiyilirunthunndaanavan Poomiyin Thanmaiyullavanaayirunthu, Poomikkaduththavaikalaip Paesukiraan; Paralokaththilirunthu Varukiravar Ellaarilum Maelaanavar.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : யோவான் 3