ஏசாயா 52:5

ஏசாயா 52:5
இப்பொழுது எனக்கு இங்கே என்ன இருக்கிறது, என் ஜனங்கள் விருதாவாய்க் கொண்டுபோகப்பட்டார்கள்; அவர்களை ஆளுகிறவர்கள் அவர்களை அலறப்பண்ணுகிறார்கள்; நித்தமும் இடைவிடாமல் என் நாமம் தூஷிக்கப்படுகிறது என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.


ஏசாயா 52:5 ஆங்கிலத்தில்

ippoluthu Enakku Ingae Enna Irukkirathu, En Janangal Viruthaavaayk Konndupokappattarkal; Avarkalai Aalukiravarkal Avarkalai Alarappannnukiraarkal; Niththamum Itaividaamal En Naamam Thooshikkappadukirathu Entu Karththar Sollukiraar.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ஏசாயா 52