ஏசாயா 52:9

ஏசாயா 52:9
எருசலேமின் பாழான ஸ்தலங்களே, முழங்கி ஏகமாய்க் கெம்பீரித்துப் பாடுங்கள்; கர்த்தர் தம்முடைய ஜனங்களுக்கு ஆறுதல்செய்து எருசலேமை மீட்டுக்கொண்டார்.


ஏசாயா 52:9 ஆங்கிலத்தில்

erusalaemin Paalaana Sthalangalae, Mulangi Aekamaayk Kempeeriththup Paadungal; Karththar Thammutaiya Janangalukku Aaruthalseythu Erusalaemai Meettukkonndaar.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ஏசாயா 52