ஏசாயா 42:10

ஏசாயா 42:10
சமுத்திரத்தில் யாத்திரைபண்ணுகிறவர்களே, அதிலுள்ளவைகளே, தீவுகளே அவைகளின் குடிகளே, கர்த்தருக்குப் புதுப்பாட்டைப் பாடுங்கள்; பூமியின் கடையாந்தரத்திலிருந்து அவருடைய துதியைப் பாடுங்கள்.


ஏசாயா 42:10 ஆங்கிலத்தில்

samuththiraththil Yaaththiraipannnukiravarkalae, Athilullavaikalae, Theevukalae Avaikalin Kutikalae, Karththarukkup Puthuppaattaைp Paadungal; Poomiyin Kataiyaantharaththilirunthu Avarutaiya Thuthiyaip Paadungal.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ஏசாயா 42