சங்கீதம் 117:1

சங்கீதம் 117:1
ஜாதிகளே, எல்லாரும் கர்த்தரைத் துதியுங்கள்; ஜனங்களே எல்லாரும் அவரைப் போற்றுங்கள்.


சங்கீதம் 117:1 ஆங்கிலத்தில்

jaathikalae, Ellaarum Karththaraith Thuthiyungal; Janangalae Ellaarum Avaraip Pottungal.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : சங்கீதம் 117