கலாத்தியர் 4:27

கலாத்தியர் 4:27
அந்தப்படி பிள்ளைபெறாத மலடியே, மகிழ்ந்திரு; கர்ப்பவேதனைப்படாதவளே, களிப்பாய் எழும்பி ஆர்ப்பரி; புருஷனுள்ளவளைப் பார்க்கிலும் அநாத ஸ்திரீக்கே அதிக பிள்ளைகளுண்டு என்று எழுதியிருக்கிறது.


கலாத்தியர் 4:27 ஆங்கிலத்தில்

anthappati Pillaiperaatha Malatiyae, Makilnthiru; Karppavaethanaippadaathavalae, Kalippaay Elumpi Aarppari; Purushanullavalaip Paarkkilum Anaatha Sthireekkae Athika Pillaikalunndu Entu Eluthiyirukkirathu.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : கலாத்தியர் 4