சங்கீதம் 113:9

சங்கீதம் 113:9
மலடியைச் சந்தோஷமான பிள்ளைத்தாய்ச்சியாக்கி வீட்டிலே குடியிருக்கப்பண்ணுகிறார். அல்லேலுூயா.


சங்கீதம் 113:9 ஆங்கிலத்தில்

malatiyaich Santhoshamaana Pillaiththaaychchiyaakki Veettilae Kutiyirukkappannnukiraar. Allaeluூyaa.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : சங்கீதம் 113