கலாத்தியர் 4:20

கலாத்தியர் 4:20
உங்களைக்குறித்து நான் சந்தேகப்படுகிறபடியால், நான் இப்பொழுது உங்களிடத்தில் வந்திருந்து, வேறுவகையாகப் பேச விரும்புகிறேன்.


கலாத்தியர் 4:20 ஆங்கிலத்தில்

ungalaikkuriththu Naan Santhaekappadukirapatiyaal, Naan Ippoluthu Ungalidaththil Vanthirunthu, Vaeruvakaiyaakap Paesa Virumpukiraen.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : கலாத்தியர் 4