கலாத்தியர் 4:21

கலாத்தியர் 4:21
நியாயப்பிரமாணத்திற்குக் கீழ்ப்பட்டிருக்க விரும்புகிற நீங்கள் நியாயப்பிரமாணம் சொல்லுகிறதைக் கேட்கவில்லையா? இதை எனக்குச் சொல்லுங்கள்.


கலாத்தியர் 4:21 ஆங்கிலத்தில்

niyaayappiramaanaththirkuk Geelppattirukka Virumpukira Neengal Niyaayappiramaanam Sollukirathaik Kaetkavillaiyaa? Ithai Enakkuch Sollungal.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : கலாத்தியர் 4