கலாத்தியர் 4:30

கலாத்தியர் 4:30
அதைக்குறித்து வேதம் என்னசொல்லுகிறது: அடிமையானவளின் மகன் சுயாதீனமுள்ளவளுடைய குமாரனோடே சுதந்தரவாளியாயிருப்பதில்லை; ஆகையால் அடிமையானவளையும், அவளுடைய மகனையும் புறம்பே தள்ளு என்று சொல்லுகிறது.


கலாத்தியர் 4:30 ஆங்கிலத்தில்

athaikkuriththu Vaetham Ennasollukirathu: Atimaiyaanavalin Makan Suyaatheenamullavalutaiya Kumaaranotae Suthantharavaaliyaayiruppathillai; Aakaiyaal Atimaiyaanavalaiyum, Avalutaiya Makanaiyum Purampae Thallu Entu Sollukirathu.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : கலாத்தியர் 4