கலாத்தியர் 4:23

கலாத்தியர் 4:23
அடிமையானவளிடத்தில் பிறந்தவன் மாம்சத்தின்படி பிறந்தான், சுயாதீனமுள்ளவளிடத்தில் பிறந்தவன் வாக்குத்தத்தத்தின்படி பிறந்தான்.


கலாத்தியர் 4:23 ஆங்கிலத்தில்

atimaiyaanavalidaththil Piranthavan Maamsaththinpati Piranthaan, Suyaatheenamullavalidaththil Piranthavan Vaakkuththaththaththinpati Piranthaan.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : கலாத்தியர் 4