கலாத்தியர் 4:19

முகப்புப்பக்கம் » தமிழ் வேதாகமம் » கலாத்தியர் » கலாத்தியர் 4 » Galatians 4:19 in Tamil

கலாத்தியர் 4:19
என் சிறுபிள்ளைகளே, கிறிஸ்து உங்களிடத்தில் உருவாகுமளவும் உங்களுக்காக மறுபடியும் கர்ப்பவேதனைப்படுகிறேன்.


கலாத்தியர் 4:19 ஆங்கிலத்தில்


Tags என் சிறுபிள்ளைகளே கிறிஸ்து உங்களிடத்தில் உருவாகுமளவும் உங்களுக்காக மறுபடியும் கர்ப்பவேதனைப்படுகிறேன்
கலாத்தியர் 4:19 Concordance

முழு அதிகாரம் வாசிக்க : கலாத்தியர் 4