1 தீமோத்தேயு 1:2

1 தீமோத்தேயு 1:2
விசுவாசத்தில் உத்தம குமாரனாகிய தீமோத்தேயுவுக்கு எழுதுகிறதாவது: நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனாலும் நம்முடைய கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுவினாலும் கிருபையும் இரக்கமும் சமாதானமும் உண்டாவதாக.


1 தீமோத்தேயு 1:2 ஆங்கிலத்தில்

visuvaasaththil Uththama Kumaaranaakiya Theemoththaeyuvukku Eluthukirathaavathu: Nammutaiya Pithaavaakiya Thaevanaalum Nammutaiya Karththaraakiya Kiristhu Yesuvinaalum Kirupaiyum Irakkamum Samaathaanamum Unndaavathaaka.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : 1 தீமோத்தேயு 1