கலாத்தியர் 4:4

கலாத்தியர் 4:4
நாம் புத்திரசுவிகாரத்தையடையும்படி நியாயப்பிரமாணத்திற்குக் கீழ்ப்பட்டவர்களை மீட்டுக்கொள்ளத்தக்கதாக,


கலாத்தியர் 4:4 ஆங்கிலத்தில்

naam Puththirasuvikaaraththaiyataiyumpati Niyaayappiramaanaththirkuk Geelppattavarkalai Meettukkollaththakkathaaka,


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : கலாத்தியர் 4