கலாத்தியர் 4:6

கலாத்தியர் 4:6
மேலும் நீங்கள் புத்திரராயிருக்கிறபடியினால், அப்பா, பிதாவே! என்று கூப்பிடத்தக்கதாக தேவன் தமது குமாரனுடைய ஆவியை உங்கள் இருதயங்களில் அனுப்பினார்.


கலாத்தியர் 4:6 ஆங்கிலத்தில்

maelum Neengal Puththiraraayirukkirapatiyinaal, Appaa, Pithaavae! Entu Kooppidaththakkathaaka Thaevan Thamathu Kumaaranutaiya Aaviyai Ungal Iruthayangalil Anuppinaar.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : கலாத்தியர் 4