கலாத்தியர் 4:10

கலாத்தியர் 4:10
நாட்களையும், மாதங்களையும், காலங்ளையும், வருஷங்களையும் பார்க்கிறீர்களே.


கலாத்தியர் 4:10 ஆங்கிலத்தில்

naatkalaiyum, Maathangalaiyum, Kaalanglaiyum, Varushangalaiyum Paarkkireerkalae.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : கலாத்தியர் 4