கலாத்தியர் 4:26

கலாத்தியர் 4:26
மேலான எருசலேமோ சுயாதீனமுள்ளவள், அவளே நம்மெல்லாருக்கும் தாயானவள்.


கலாத்தியர் 4:26 ஆங்கிலத்தில்

maelaana Erusalaemo Suyaatheenamullaval, Avalae Nammellaarukkum Thaayaanaval.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : கலாத்தியர் 4