ரோமர் 8:15

ரோமர் 8:15
அந்தப்படி, திரும்பவும் பயப்படுகிறதற்கு நீங்கள் அடிமைத்தனத்தின் ஆவியைப் பெறாமல், அப்பா பிதாவே, என்று கூப்பிடப்பண்ணுகிற புத்திர சுவிகாரத்தின் ஆவியைப் பெற்றீர்கள்.


ரோமர் 8:15 ஆங்கிலத்தில்

anthappati, Thirumpavum Payappadukiratharku Neengal Atimaiththanaththin Aaviyaip Peraamal, Appaa Pithaavae, Entu Kooppidappannnukira Puththira Suvikaaraththin Aaviyaip Pettaீrkal.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ரோமர் 8