ரோமர் 8:38

ரோமர் 8:38
மரணமானாலும், ஜீவனானாலும், தேவதூதர்களானாலும், அதிகாரங்களானாலும், வல்லமைகளானாலும், நிகழ்காரியங்களானாலும், வருங்காரியங்களானாலும்,


ரோமர் 8:38 ஆங்கிலத்தில்

maranamaanaalum, Jeevanaanaalum, Thaevathootharkalaanaalum, Athikaarangalaanaalum, Vallamaikalaanaalum, Nikalkaariyangalaanaalum, Varungaariyangalaanaalum,


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ரோமர் 8