ரோமர் 8:20

முகப்புப்பக்கம் » தமிழ் வேதாகமம் » ரோமர் » ரோமர் 8 » Romans 8:20 in Tamil

ரோமர் 8:20
அதேனென்றால் சிருஷ்டியானது அழிவுக்குரிய அடிமைத்தனத்தினின்று விடுதலையாக்கப்பட்டு, தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்குரிய மகிமையான சுயாதீனத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளும் என்கிற நம்பிக்கையோடே,


ரோமர் 8:20 ஆங்கிலத்தில்


Tags அதேனென்றால் சிருஷ்டியானது அழிவுக்குரிய அடிமைத்தனத்தினின்று விடுதலையாக்கப்பட்டு தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்குரிய மகிமையான சுயாதீனத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளும் என்கிற நம்பிக்கையோடே
ரோமர் 8:20 Concordance

முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ரோமர் 8