ரோமர் 8:16

ரோமர் 8:16
நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாயிருக்கிறோமென்று ஆவியானவர்தாமே நம்முடைய ஆவியுடனேகூடச் சாட்சிகொடுக்கிறார்.


ரோமர் 8:16 ஆங்கிலத்தில்

naam Thaevanutaiya Pillaikalaayirukkiromentu Aaviyaanavarthaamae Nammutaiya Aaviyudanaekoodach Saatchikodukkiraar.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ரோமர் 8