பிலிப்பியர் 2:5

பிலிப்பியர் 2:5
கிறிஸ்து இயேசுவிலிருந்த சிந்தையே உங்களிலும் இருக்கக்கடவது;


பிலிப்பியர் 2:5 ஆங்கிலத்தில்

kiristhu Yesuviliruntha Sinthaiyae Ungalilum Irukkakkadavathu;


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : பிலிப்பியர் 2