பிலிப்பியர் 2:4

பிலிப்பியர் 2:4
அவனவன் தனக்கானவைகளையல்ல, பிறருக்கானவகளையும் நோக்குவானாக.


பிலிப்பியர் 2:4 ஆங்கிலத்தில்

avanavan Thanakkaanavaikalaiyalla, Pirarukkaanavakalaiyum Nnokkuvaanaaka.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : பிலிப்பியர் 2