ஏசாயா 52:2

ஏசாயா 52:2
தூசியை உதறிவிட்டு எழுந்திரு; எருசலேமே, வீற்றிரு; சிறைப்பட்டுப்போன சீயோன் குமாரத்தியே, உன் கழுத்திலுள்ள கட்டுகளை அவிழ்த்து விடு.


ஏசாயா 52:2 ஆங்கிலத்தில்

thoosiyai Utharivittu Elunthiru; Erusalaemae, Veettiru; Siraippattuppona Seeyon Kumaaraththiyae, Un Kaluththilulla Kattukalai Avilththu Vidu.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ஏசாயா 52