1. தேவன் எரேமியாவை அழைக்கிறார் - எரேமியா 1:4

 2. இரண்டு தரிசனங்கள் - எரேமியா 1:11

 3. யூதா உண்மையாக இல்லை - எரேமியா 2:1

 4. இரண்டு தீய சகோதரிகள்: இஸ்ரவேல் மற்றும் யூதா - எரேமியா 2:6

 5. வடக்கிலிருந்து வரும் அழிவு - எரேமியா 4:5

 6. எரேமியாவின் அழுகை - எரேமியா 4:19

 7. அழிவு வந்துகொண்டிருக்கிறது - எரேமியா 4:23

 8. யூதாவின் ஜனங்களின் தீமை - எரேமியா 5:1

 9. பகைவர் எருசலேமை சுற்றிவளைத்தனர் - எரேமியா 6:1

 10. எரேமியாவின் ஆலயத்துப் பிரசங்கம் - எரேமியா 7:1

 11. கர்த்தர் பலிகளைவிட கீழ்ப்படிதலையே விரும்புகிறார் - எரேமியா 7:21

 12. கொலையின் பள்ளத்தாக்கு - எரேமியா 7:29

 13. பாவமும் தண்டனையும் - எரேமியா 8:4

 14. கர்த்தரும், விக்கிரகங்களும் - எரேமியா 10:1

 15. அழிவு வந்துகொண்டிருக்கிறது - எரேமியா 10:17

 16. உடன்படிக்கை உடைக்கப்படுகிறது - எரேமியா 11:1

 17. எரேமியாவிற்கு எதிராக தீய திட்டங்கள் - எரேமியா 11:18

 18. எரேமியா தேவனிடம் முறையிடுகிறான் - எரேமியா 12:1

 19. எரேமியாவிற்குத் தேவனுடைய பதில் - எரேமியா 12:5

 20. கர்த்தர் தமது ஜனங்களான யூதாவை ஏற்க மறுக்கிறார் - எரேமியா 12:7

 21. இஸ்ரவேலர்களின் அயலார்களுக்குக் கர்த்தருடைய வாக்குறுதி - எரேமியா 12:14

 22. அடையாளமான இடுப்புத்துணி - எரேமியா 13:1

 23. யூதாவிற்கு எச்சரிக்கை - எரேமியா 13:12

 24. வறட்சியும், கள்ளத் தீர்க்கதரிசிகளும் - எரேமியா 14:1

 25. எரேமியா மீண்டும் தேவனிடம் முறையிடுகிறான் - எரேமியா 14:10

 26. தேவன் எரேமியாவிற்குப் பதிலளிக்கிறார் - எரேமியா 14:12

 27. அழிவு நாள் - எரேமியா 16:1

 28. இதயத்தில் எழுதப்பட்ட குற்றம் - எரேமியா 17:1

 29. ஜனங்களிடம் நம்பிக்கை மற்றும் தேவனிடம் நம்பிக்கை - எரேமியா 17:5

 30. எரேமியாவின் மூன்றாவது முறையீடு - எரேமியா 17:14

 31. ஓய்வு நாளைப் பரிசுத்தப்படுத்தல் - எரேமியா 17:19

 32. குயவனும் களிமண்ணும் - எரேமியா 18:1

 33. எரேமியாவின் நான்காவது முறையீடு - எரேமியா 18:18

 34. உடைந்த ஜாடி - எரேமியா 19:1

 35. எரேமியா மற்றும் பஸ்கூர் - எரேமியா 20:1

 36. எரேமியாவின் ஐந்தாவது முறையீடு - எரேமியா 20:7

 37. எரேமியாவின் ஆறாவது முறையீடு - எரேமியா 20:14

 38. தேவன் சிதேக்கியா ராஜாவின் வேண்டுக்கோளை ஏற்க மறுக்கிறார் - எரேமியா 21:1

 39. தீய அரசர்களுக்கு எதிரான நியாயத்தீர்ப்பு - எரேமியா 22:1

 40. நீதியுள்ள “துளிர்” - எரேமியா 22:5

 41. கள்ள தீர்க்கதரிசிகளுக்கு எதிரான தீர்ப்பு - எரேமியா 22:9

 42. யோவாகாஸ் ராஜாவிற்கு எதிரான நியாயத்தீர்ப்பு - எரேமியா 22:10

 43. யோயாக்கீம் அரசனுக்கு எதிரான தீர்ப்பு - எரேமியா 22:13

 44. யோயாக்கீன் அரசனுக்கு எதிரான தீர்ப்பு - எரேமியா 22:24

 45. கர்த்தரிடமிருந்து வரும் சோகச் செய்தி - எரேமியா 22:33

 46. நல்ல அத்திகளும் கெட்ட அத்திகளும் - எரேமியா 24:1

 47. எரேமியாவின் பிரசங்கத்தின் சுருக்கம் - எரேமியா 25:1

 48. உலகிலுள்ள நாடுகளுக்கான தீர்ப்புகள் - எரேமியா 25:15

 49. ஆலயத்தில் எரேமியாவின் பாடம் - எரேமியா 26:1

 50. கர்த்தர் நேபுகாத்நேச்சாரை ஆளுபவனாக ஏற்படுத்தினார் - எரேமியா 27:1

 51. பொய்த் தீர்க்கதரிசி அனனியா - எரேமியா 28:1

 52. பாபிலோனிலுள்ள யூதா கைதிகளுக்கு ஒரு கடிதம் - எரேமியா 29:1

 53. செமாயாவுக்கு தேவனுடைய செய்தி - எரேமியா 29:24

 54. நம்பிக்கையின் வாக்குறுதிகள் - எரேமியா 30:1

 55. புதிய இஸ்ரவேல் - எரேமியா 31:1

 56. புதிய உடன்படிக்கை - எரேமியா 31:31

 57. கர்த்தர் இஸ்ரவேலை விடமாட்டார் - எரேமியா 31:35

 58. புதிய எருசலேம் - எரேமியா 31:38

 59. எரேமியா ஒரு வயலை வாங்குகிறான் - எரேமியா 32:1

 60. தேவனுடைய வாக்குறுதி - எரேமியா 33:1

 61. நல்ல கிளை - எரேமியா 33:14

 62. யூதாவின் அரசனான சிதேக்கியாவிற்கு எச்சரிக்கை - எரேமியா 34:1

 63. ஜனங்கள் தங்களது ஒப்பந்தத்தை உடைக்கின்றனர் - எரேமியா 34:8

 64. ரேகாபியர் வம்சத்தின் நல்ல எடுத்துக்காட்டு - எரேமியா 35:1

 65. எரேமியாவின் புத்தகச்சுருளை யோயாக்கீம் எரிக்கிறான் - எரேமியா 36:1

 66. எரேமியா சிறையில் போடப்படுகிறான் - எரேமியா 37:1

 67. எரேமியா தண்ணீர்க்குழியிலே போடப்படுகிறான் - எரேமியா 38:1

 68. சிதேக்கியா எரேமியாவிடம் மீண்டும் சில கேள்விகளைக் கேட்கிறான் - எரேமியா 38:14

 69. எருசலேமின் வீழ்ச்சி - எரேமியா 39:1

 70. எபெத்மெலேக்குவிற்கு கர்த்தரிடமிருந்து ஒரு செய்தி - எரேமியா 39:15

 71. எரேமியா விடுதலை செய்யப்படல் - எரேமியா 40:1

 72. கெதலியாவின் குறுகிய ஆட்சி - எரேமியா 40:7

 73. எகிப்திலுள்ள யூதா ஜனங்களுக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தை - எரேமியா 44:1

 74. பாருக்குக்கு ஒரு செய்தி - எரேமியா 45:1

 75. தேசங்களைப்பற்றி கர்த்தரிடமிருந்து வந்த செய்திகள் - எரேமியா 46:1

 76. எகிப்தைப்பற்றிய செய்திகள் - எரேமியா 46:2

 77. வட இஸ்ரவேலுக்கு ஒரு செய்தி - எரேமியா 46:27

 78. பெலிஸ்திய ஜனங்களைப்பற்றியச் செய்தி - எரேமியா 47:1

 79. மோவாப் பற்றிய செய்தி - எரேமியா 48:1

 80. அம்மோனைப் பற்றிய செய்தி - எரேமியா 49:1

 81. ஏதோம் பற்றிய செய்தி - எரேமியா 49:7

 82. தமஸ்குவைப்பற்றியச் செய்தி - எரேமியா 49:23

 83. கேதார் மற்றும் காத்சோர் பற்றியச் செய்தி - எரேமியா 49:28

 84. ஏலாமைப் பற்றியச் செய்தி - எரேமியா 49:34

 85. பாபிலோன் பற்றியச் செய்தி - எரேமியா 50:1

 86. எரேமியா பாபிலோனுக்குச் செய்தி அனுப்புகிறான் - எரேமியா 51:59

 87. எருசலேமின் வீழ்ச்சி - எரேமியா 52:1

 88. யோயாக்கீன் விடுதலை செய்யப்படுகிறான் - எரேமியா 52:31 89. எரேமியா 1

  1:11:21:31:41:51:61:71:81:91:101:111:121:131:141:151:161:171:181:19

  எரேமியா 2

  2:12:22:32:42:52:62:72:82:92:102:112:122:132:142:152:162:172:182:192:202:212:222:232:242:252:262:272:282:292:302:312:322:332:342:352:362:37

  எரேமியா 3

  3:13:23:33:43:53:63:73:83:93:103:113:123:133:143:153:163:173:183:193:203:213:223:233:243:25

  எரேமியா 4

  4:14:24:34:44:54:64:74:84:94:104:114:124:134:144:154:164:174:184:194:204:214:224:234:244:254:264:274:284:294:304:31

  எரேமியா 5

  5:15:25:35:45:55:65:75:85:95:105:115:125:135:145:155:165:175:185:195:205:215:225:235:245:255:265:275:285:295:305:31

  எரேமியா 6

  6:16:26:36:46:56:66:76:86:96:106:116:126:136:146:156:166:176:186:196:206:216:226:236:246:256:266:276:286:296:30

  எரேமியா 7

  7:17:27:37:47:57:67:77:87:97:107:117:127:137:147:157:167:177:187:197:207:217:227:237:247:257:267:277:287:297:307:317:327:337:34

  எரேமியா 8

  8:18:28:38:48:58:68:78:88:98:108:118:128:138:148:158:168:178:188:198:208:218:22

  எரேமியா 9

  9:19:29:39:49:59:69:79:89:99:109:119:129:139:149:159:169:179:189:199:209:219:229:239:249:259:26

  எரேமியா 10

  10:110:210:310:410:510:610:710:810:910:1010:1110:1210:1310:1410:1510:1610:1710:1810:1910:2010:2110:2210:2310:2410:25

  எரேமியா 11

  11:111:211:311:411:511:611:711:811:911:1011:1111:1211:1311:1411:1511:1611:1711:1811:1911:2011:2111:2211:23

  எரேமியா 12

  12:112:212:312:412:512:612:712:812:912:1012:1112:1212:1312:1412:1512:1612:17

  எரேமியா 13

  13:113:213:313:413:513:613:713:813:913:1013:1113:1213:1313:1413:1513:1613:1713:1813:1913:2013:2113:2213:2313:2413:2513:2613:27

  எரேமியா 14

  14:114:214:314:414:514:614:714:814:914:1014:1114:1214:1314:1414:1514:1614:1714:1814:1914:2014:2114:22

  எரேமியா 15

  15:115:215:315:415:515:615:715:815:915:1015:1115:1215:1315:1415:1515:1615:1715:1815:1915:2015:21

  எரேமியா 16

  16:116:216:316:416:516:616:716:816:916:1016:1116:1216:1316:1416:1516:1616:1716:1816:1916:2016:21

  எரேமியா 17

  17:117:217:317:417:517:617:717:817:917:1017:1117:1217:1317:1417:1517:1617:1717:1817:1917:2017:2117:2217:2317:2417:2517:2617:27

  எரேமியா 18

  18:118:218:318:418:518:618:718:818:918:1018:1118:1218:1318:1418:1518:1618:1718:1818:1918:2018:2118:2218:23

  எரேமியா 19

  19:119:219:319:419:519:619:719:819:919:1019:1119:1219:1319:1419:15

  எரேமியா 20

  20:120:220:320:420:520:620:720:820:920:1020:1120:1220:1320:1420:1520:1620:1720:18

  எரேமியா 21

  21:121:221:321:421:521:621:721:821:921:1021:1121:1221:1321:14

  எரேமியா 22

  22:122:222:322:422:522:622:722:822:922:1022:1122:1222:1322:1422:1522:1622:1722:1822:1922:2022:2122:2222:2322:2422:2522:2622:2722:2822:2922:30

  எரேமியா 23

  23:123:223:323:423:523:623:723:823:923:1023:1123:1223:1323:1423:1523:1623:1723:1823:1923:2023:2123:2223:2323:2423:2523:2623:2723:2823:2923:3023:3123:3223:3323:3423:3523:3623:3723:3823:3923:40

  எரேமியா 24

  24:124:224:324:424:524:624:724:824:924:10

  எரேமியா 25

  25:125:225:325:425:525:625:725:825:925:1025:1125:1225:1325:1425:1525:1625:1725:1825:1925:2025:2125:2225:2325:2425:2525:2625:2725:2825:2925:3025:3125:3225:3325:3425:3525:3625:3725:38

  எரேமியா 26

  26:126:226:326:426:526:626:726:826:926:1026:1126:1226:1326:1426:1526:1626:1726:1826:1926:2026:2126:2226:2326:24

  எரேமியா 27

  27:127:227:327:427:527:627:727:827:927:1027:1127:1227:1327:1427:1527:1627:1727:1827:1927:2027:2127:22

  எரேமியா 28

  28:128:228:328:428:528:628:728:828:928:1028:1128:1228:1328:1428:1528:1628:17

  எரேமியா 29

  29:129:229:329:429:529:629:729:829:929:1029:1129:1229:1329:1429:1529:1629:1729:1829:1929:2029:2129:2229:2329:2429:2529:2629:2729:2829:2929:3029:3129:32

  எரேமியா 30

  30:130:230:330:430:530:630:730:830:930:1030:1130:1230:1330:1430:1530:1630:1730:1830:1930:2030:2130:2230:2330:24

  எரேமியா 31

  31:131:231:331:431:531:631:731:831:931:1031:1131:1231:1331:1431:1531:1631:1731:1831:1931:2031:2131:2231:2331:2431:2531:2631:2731:2831:2931:3031:3131:3231:3331:3431:3531:3631:3731:3831:3931:40

  எரேமியா 32

  32:132:232:332:432:532:632:732:832:932:1032:1132:1232:1332:1432:1532:1632:1732:1832:1932:2032:2132:2232:2332:2432:2532:2632:2732:2832:2932:3032:3132:3232:3332:3432:3532:3632:3732:3832:3932:4032:4132:4232:4332:44

  எரேமியா 33

  33:133:233:333:433:533:633:733:833:933:1033:1133:1233:1333:1433:1533:1633:1733:1833:1933:2033:2133:2233:2333:2433:2533:26

  எரேமியா 34

  34:134:234:334:434:534:634:734:834:934:1034:1134:1234:1334:1434:1534:1634:1734:1834:1934:2034:2134:22

  எரேமியா 35

  35:135:235:335:435:535:635:735:835:935:1035:1135:1235:1335:1435:1535:1635:1735:1835:19

  எரேமியா 36

  36:136:236:336:436:536:636:736:836:936:1036:1136:1236:1336:1436:1536:1636:1736:1836:1936:2036:2136:2236:2336:2436:2536:2636:2736:2836:2936:3036:3136:32

  எரேமியா 37

  37:137:237:337:437:537:637:737:837:937:1037:1137:1237:1337:1437:1537:1637:1737:1837:1937:2037:21

  எரேமியா 38

  38:138:238:338:438:538:638:738:838:938:1038:1138:1238:1338:1438:1538:1638:1738:1838:1938:2038:2138:2238:2338:2438:2538:2638:2738:28

  எரேமியா 39

  39:139:239:339:439:539:639:739:839:939:1039:1139:1239:1339:1439:1539:1639:1739:18

  எரேமியா 40

  40:140:240:340:440:540:640:740:840:940:1040:1140:1240:1340:1440:1540:16

  எரேமியா 41

  41:141:241:341:441:541:641:741:841:941:1041:1141:1241:1341:1441:1541:1641:1741:18

  எரேமியா 42

  42:142:242:342:442:542:642:742:842:942:1042:1142:1242:1342:1442:1542:1642:1742:1842:1942:2042:2142:22

  எரேமியா 43

  43:143:243:343:443:543:643:743:843:943:1043:1143:1243:13

  எரேமியா 44

  44:144:244:344:444:544:644:744:844:944:1044:1144:1244:1344:1444:1544:1644:1744:1844:1944:2044:2144:2244:2344:2444:2544:2644:2744:2844:2944:30

  எரேமியா 45

  45:145:245:345:445:5

  எரேமியா 46

  46:146:246:346:446:546:646:746:846:946:1046:1146:1246:1346:1446:1546:1646:1746:1846:1946:2046:2146:2246:2346:2446:2546:2646:2746:28

  எரேமியா 47

  47:147:247:347:447:547:647:7

  எரேமியா 48

  48:148:248:348:448:548:648:748:848:948:1048:1148:1248:1348:1448:1548:1648:1748:1848:1948:2048:2148:2248:2348:2448:2548:2648:2748:2848:2948:3048:3148:3248:3348:3448:3548:3648:3748:3848:3948:4048:4148:4248:4348:4448:4548:4648:47

  எரேமியா 49

  49:149:249:349:449:549:649:749:849:949:1049:1149:1249:1349:1449:1549:1649:1749:1849:1949:2049:2149:2249:2349:2449:2549:2649:2749:2849:2949:3049:3149:3249:3349:3449:3549:3649:3749:3849:39

  எரேமியா 50

  50:150:250:350:450:550:650:750:850:950:1050:1150:1250:1350:1450:1550:1650:1750:1850:1950:2050:2150:2250:2350:2450:2550:2650:2750:2850:2950:3050:3150:3250:3350:3450:3550:3650:3750:3850:3950:4050:4150:4250:4350:4450:4550:46

  எரேமியா 51

  51:151:251:351:451:551:651:751:851:951:1051:1151:1251:1351:1451:1551:1651:1751:1851:1951:2051:2151:2251:2351:2451:2551:2651:2751:2851:2951:3051:3151:3251:3351:3451:3551:3651:3751:3851:3951:4051:4151:4251:4351:4451:4551:4651:4751:4851:4951:5051:5151:5251:5351:5451:5551:5651:5751:5851:5951:6051:6151:6251:6351:64

  எரேமியா 52

  52:152:252:352:452:552:652:752:852:952:1052:1152:1252:1352:1452:1552:1652:1752:1852:1952:2052:2152:2252:2352:2452:2552:2652:2752:2852:2952:3052:3152:3252:3352:34