எரேமியா 23:40

எரேமியா 23:40
மறக்கப்படாத நித்திய நிந்தையையும் நித்திய இலச்சையையும் உங்கள்மேல் வரப்பண்ணுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.


எரேமியா 23:40 ஆங்கிலத்தில்

marakkappadaatha Niththiya Ninthaiyaiyum Niththiya Ilachchaைyaiyum Ungalmael Varappannnuvaen Entu Karththar Sollukiraar.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : எரேமியா 23