கொலோசேயர் 1:22

கொலோசேயர் 1:22
நீங்கள் கேட்ட சுவிசேஷத்தினால் உண்டாகும் நம்பிக்கையைவிட்டு அசையாமல், ஸ்திரமாயும் உறுதியாயும் விசுவாசத்திலே நிலைத்திருப்பீர்களானால் அப்படியாகும்.


கொலோசேயர் 1:22 ஆங்கிலத்தில்

neengal Kaetta Suviseshaththinaal Unndaakum Nampikkaiyaivittu Asaiyaamal, Sthiramaayum Uruthiyaayum Visuvaasaththilae Nilaiththiruppeerkalaanaal Appatiyaakum.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : கொலோசேயர் 1