கொலோசேயர் 4:11

கொலோசேயர் 4:11
யுஸ்து என்னப்பட்ட இயேசுவும் வாழ்த்துதல் சொல்லுகிறான். விருத்தசேதனமுள்ளவர்களில் இவர்கள் மாத்திரம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தின்பொருட்டு என் உடன்வேலையாட்களாயிருந்து, எனக்கு ஆறுதல் செய்துவந்தவர்கள்.


கொலோசேயர் 4:11 ஆங்கிலத்தில்

yusthu Ennappatta Yesuvum Vaalththuthal Sollukiraan. Viruththasethanamullavarkalil Ivarkal Maaththiram Thaevanutaiya Raajyaththinporuttu En Udanvaelaiyaatkalaayirunthu, Enakku Aaruthal Seythuvanthavarkal.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : கொலோசேயர் 4