2 கொரிந்தியர் 12:7

2 கொரிந்தியர் 12:7
அன்றியும், எனக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டவைகளுக்குரிய மேன்மையினிமித்தம் நான் என்னை உயர்த்தாதபடிக்கு, என் மாம்சத்திலே ஒரு முள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது; என்னை நான் உயர்த்தாதபடிக்கு, அது என்னைக் குட்டும் சாத்தானுடைய தூதனாயிருக்கிறது


2 கொரிந்தியர் 12:7 ஆங்கிலத்தில்

antiyum, Enakku Velippaduththappattavaikalukkuriya Maenmaiyinimiththam Naan Ennai Uyarththaathapatikku, En Maamsaththilae Oru Mul Kodukkappattirukkirathu; Ennai Naan Uyarththaathapatikku, Athu Ennaik Kuttum Saaththaanutaiya Thoothanaayirukkirathu


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : 2 கொரிந்தியர் 12