2 நாளாகமம் 32:25

2 நாளாகமம் 32:25
எசேக்கியா தனக்காகச் செய்யப்பட்ட உபகாரத்திற்குத்தக்கதாய் நடவாமல் மேட்டிமையானான்; ஆகையால் அவன்மேலும், யூதாவின்மேலும், எருசலேமின்மேலும் கடுங்கோபமூண்டது.


2 நாளாகமம் 32:25 ஆங்கிலத்தில்

esekkiyaa Thanakkaakach Seyyappatta Upakaaraththirkuththakkathaay Nadavaamal Maettimaiyaanaan; Aakaiyaal Avanmaelum, Yoothaavinmaelum, Erusalaeminmaelum Kadungaோpamoonndathu.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : 2 நாளாகமம் 32