2 நாளாகமம் 32:13

2 நாளாகமம் 32:13
நானும் என் பிதாக்களும் தேசத்துச்சகல ஜனங்களுக்கும் செய்ததை அறியீர்களோ? அந்த தேசங்களுடைய ஜாதிகளின் தேவர்கள் அவர்கள் தேசத்தை நம்முடைய கைக்குத் தப்புவிக்க அவர்களுக்குப் பெலன் இருந்ததோ?


2 நாளாகமம் 32:13 ஆங்கிலத்தில்

naanum En Pithaakkalum Thaesaththuchchakala Janangalukkum Seythathai Ariyeerkalo? Antha Thaesangalutaiya Jaathikalin Thaevarkal Avarkal Thaesaththai Nammutaiya Kaikkuth Thappuvikka Avarkalukkup Pelan Irunthatho?


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : 2 நாளாகமம் 32