2 நாளாகமம் 32:26

2 நாளாகமம் 32:26
எசேக்கியாவின் மனமேட்டிமையினிமித்தம் அவனும் எருசலேமின் குடிகளும் தங்களைத் தாழ்த்தினபடியினால், கர்த்தருடைய கடுங்கோபம் எசேக்கியாவின் நாட்களிலே அவர்கள்மேல் வரவில்லை.


2 நாளாகமம் 32:26 ஆங்கிலத்தில்

esekkiyaavin Manamaettimaiyinimiththam Avanum Erusalaemin Kutikalum Thangalaith Thaalththinapatiyinaal, Karththarutaiya Kadungaோpam Esekkiyaavin Naatkalilae Avarkalmael Varavillai.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : 2 நாளாகமம் 32