2 நாளாகமம் 32:27

2 நாளாகமம் 32:27
எசேக்கியாவுக்கு மிகுதியான ஐசுவரியமும் கனமும் உண்டாயிருந்தது; வெள்ளியும் பொன்னும் இரத்தினங்களும் கந்தவர்க்கங்களும் கேடகங்களும் விநோதமான ஆபரணங்களும் வைக்கும்படியான பொக்கிஷசாலைகளையும்,


2 நாளாகமம் 32:27 ஆங்கிலத்தில்

esekkiyaavukku Mikuthiyaana Aisuvariyamum Kanamum Unndaayirunthathu; Velliyum Ponnum Iraththinangalum Kanthavarkkangalum Kaedakangalum ViNnothamaana Aaparanangalum Vaikkumpatiyaana Pokkishasaalaikalaiyum,


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : 2 நாளாகமம் 32