2 நாளாகமம் 32:28

முகப்புப்பக்கம் » தமிழ் வேதாகமம் » 2 நாளாகமம் » 2 நாளாகமம் 32 » 2 நாளாகமம் 32:28

2 நாளாகமம் 32:28
தனக்கு வந்துகொண்டிருந்த தானியமும் திராட்சரசமும் எண்ணெயும் வைக்கும்படியான பண்டகசாலைகளையும், சகலவகையுள்ள மிருகஜீவன்களுக்குக் கொட்டாரங்களையும், மந்தைகளுக்குத் தொழுவங்களையும் உண்டாக்கினான்.


2 நாளாகமம் 32:28 ஆங்கிலத்தில்


Tags தனக்கு வந்துகொண்டிருந்த தானியமும் திராட்சரசமும் எண்ணெயும் வைக்கும்படியான பண்டகசாலைகளையும் சகலவகையுள்ள மிருகஜீவன்களுக்குக் கொட்டாரங்களையும் மந்தைகளுக்குத் தொழுவங்களையும் உண்டாக்கினான்
2 நாளாகமம் 32:28 Concordance

முழு அதிகாரம் வாசிக்க : 2 நாளாகமம் 32