2 நாளாகமம் 32:22

2 நாளாகமம் 32:22
இப்படிக் கர்த்தர் எசேக்கியாவையும் எருசலேமின் குடிகளையும் அசீரியருடைய ராஜாவாகிய சனகெரிபின் கைக்கும் மற்ற எல்லாருடைய கைக்கும் நீங்கலாக்கி இரட்சித்து, அவர்களைச் சுற்றுப்புறத்தாருக்கு விலக்கி ஆதரித்து நடத்தினார்.


2 நாளாகமம் 32:22 ஆங்கிலத்தில்

ippatik Karththar Esekkiyaavaiyum Erusalaemin Kutikalaiyum Aseeriyarutaiya Raajaavaakiya Sanakeripin Kaikkum Matta Ellaarutaiya Kaikkum Neengalaakki Iratchiththu, Avarkalaich Suttuppuraththaarukku Vilakki Aathariththu Nadaththinaar.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : 2 நாளாகமம் 32