2 நாளாகமம் 32:33

2 நாளாகமம் 32:33
எசேக்கியா தன் பிதாக்களோடே நித்திரையடைந்தபின்பு, அவனைத் தாவீது வம்சத்தாரின் கல்லறைகளில் பிரதானமான கல்லறையில் அடக்கம்பண்ணினார்கள்; யூதாவனைத்தும் எருசலேமின் குடிகளும் அவன் மரித்தபோது அவனைக் கனம்பண்ணினார்கள்; அவன் குமாரனாகிய மனாசே அவன் ஸ்தானத்தில் ராஜாவானான்.


2 நாளாகமம் 32:33 ஆங்கிலத்தில்

esekkiyaa Than Pithaakkalotae Niththiraiyatainthapinpu, Avanaith Thaaveethu Vamsaththaarin Kallaraikalil Pirathaanamaana Kallaraiyil Adakkampannnninaarkal; Yoothaavanaiththum Erusalaemin Kutikalum Avan Mariththapothu Avanaik Kanampannnninaarkal; Avan Kumaaranaakiya Manaase Avan Sthaanaththil Raajaavaanaan.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : 2 நாளாகமம் 32