2 நாளாகமம் 32:29

முகப்புப்பக்கம் » தமிழ் வேதாகமம் » 2 நாளாகமம் » 2 நாளாகமம் 32 » 2 நாளாகமம் 32:29

2 நாளாகமம் 32:29
அவன் தனக்குப் பட்டணங்களைக் கட்டுவித்து ஏராளமான ஆடுமாடுகளை வைத்திருந்தான்; தேவன் அவனுக்கு மகாதிரளான ஆஸ்தியைக் கொடுத்தார்.


2 நாளாகமம் 32:29 ஆங்கிலத்தில்


Tags அவன் தனக்குப் பட்டணங்களைக் கட்டுவித்து ஏராளமான ஆடுமாடுகளை வைத்திருந்தான் தேவன் அவனுக்கு மகாதிரளான ஆஸ்தியைக் கொடுத்தார்
2 நாளாகமம் 32:29 Concordance

முழு அதிகாரம் வாசிக்க : 2 நாளாகமம் 32