2 நாளாகமம் 32:30

முகப்புப்பக்கம் » தமிழ் வேதாகமம் » 2 நாளாகமம் » 2 நாளாகமம் 32 » 2 நாளாகமம் 32:30

2 நாளாகமம் 32:30
இந்த எசேக்கியா கீயோன் என்னும் ஆற்றிலே அணைகட்டி, அதின் தண்ணீரை மேற்கேயிருந்து தாழத் தாவீதின் நகரத்திற்கு நேராகத் திருப்பினான்; எசேக்கியா செய்ததெல்லாம் வாய்த்தது.


2 நாளாகமம் 32:30 ஆங்கிலத்தில்


Tags இந்த எசேக்கியா கீயோன் என்னும் ஆற்றிலே அணைகட்டி அதின் தண்ணீரை மேற்கேயிருந்து தாழத் தாவீதின் நகரத்திற்கு நேராகத் திருப்பினான் எசேக்கியா செய்ததெல்லாம் வாய்த்தது
2 நாளாகமம் 32:30 Concordance

முழு அதிகாரம் வாசிக்க : 2 நாளாகமம் 32