2 நாளாகமம் 32:6

2 நாளாகமம் 32:6
ஜனத்தின்மேல் படைத்தலைவரை வைத்து, அவர்களை நகரவாசலின் வீதியிலே தன்னண்டையில் கூடிவரச்செய்து, அவர்களை நோக்கி:


2 நாளாகமம் 32:6 ஆங்கிலத்தில்

janaththinmael Pataiththalaivarai Vaiththu, Avarkalai Nakaravaasalin Veethiyilae Thannanntaiyil Kootivarachcheythu, Avarkalai Nnokki:


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : 2 நாளாகமம் 32