2 நாளாகமம் 32:12

முகப்புப்பக்கம் » தமிழ் வேதாகமம் » 2 நாளாகமம் » 2 நாளாகமம் 32 » 2 Chronicles 32:12 in Tamil

2 நாளாகமம் 32:12
அவருடைய மேடைகளையும் அவருடைய பலிபீடங்களைத் தள்ளிவிட்டவனும், ஒரே பலிபீடத்திற்கு முன்பாகப்பணிந்து, அதின்மேல் தூபங்காட்டுங்கள் என்று யூதாவுக்கும் எருசலேமியருக்கும் சொன்னவனும் அந்த எசேக்கியாதான் அல்லவா?


2 நாளாகமம் 32:12 ஆங்கிலத்தில்


Tags அவருடைய மேடைகளையும் அவருடைய பலிபீடங்களைத் தள்ளிவிட்டவனும் ஒரே பலிபீடத்திற்கு முன்பாகப்பணிந்து அதின்மேல் தூபங்காட்டுங்கள் என்று யூதாவுக்கும் எருசலேமியருக்கும் சொன்னவனும் அந்த எசேக்கியாதான் அல்லவா
2 நாளாகமம் 32:12 Concordance

முழு அதிகாரம் வாசிக்க : 2 நாளாகமம் 32