2 நாளாகமம் 32:11

2 நாளாகமம் 32:11
நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் நம்மை அசீரியருடைய ராஜாவின் கைக்குத் தப்புவிப்பார் என்று எசேக்கியா சொல்லி, நீங்கள் பசியினாலும் தாகத்தினாலும் சாகும்படி உங்களைப் போதிக்கிறான் அல்லவா?


2 நாளாகமம் 32:11 ஆங்கிலத்தில்

nammutaiya Thaevanaakiya Karththar Nammai Aseeriyarutaiya Raajaavin Kaikkuth Thappuvippaar Entu Esekkiyaa Solli, Neengal Pasiyinaalum Thaakaththinaalum Saakumpati Ungalaip Pothikkiraan Allavaa?


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : 2 நாளாகமம் 32