2 நாளாகமம் 32:10

முகப்புப்பக்கம் » தமிழ் வேதாகமம் » 2 நாளாகமம் » 2 நாளாகமம் 32 » 2 Chronicles 32:10 in Tamil

2 நாளாகமம் 32:10
அசீரியா ராஜாவாகிய சனகெரிப் சொல்லுகிறது என்னவென்றால், முற்றிக்கை போடப்பட்ட எருசலேமிலே நீங்கள் இருக்கும்படிக்கு, நீங்கள் எதின்மேல் நம்பிக்கையாயிருக்கிறீர்கள்?


2 நாளாகமம் 32:10 ஆங்கிலத்தில்


Tags அசீரியா ராஜாவாகிய சனகெரிப் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் முற்றிக்கை போடப்பட்ட எருசலேமிலே நீங்கள் இருக்கும்படிக்கு நீங்கள் எதின்மேல் நம்பிக்கையாயிருக்கிறீர்கள்
2 நாளாகமம் 32:10 Concordance

முழு அதிகாரம் வாசிக்க : 2 நாளாகமம் 32