2 நாளாகமம் 32:32

2 நாளாகமம் 32:32
எசேக்கியாவின் மற்ற வர்த்தமானங்களும், அவன் செய்த நன்மைகளும் ஆமோத்சின் குமாரனாகிய ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகத்திலும், யூதா இஸ்ரவேல் ராஜாக்களின் புஸ்தகத்திலும் எழுதியிருக்கிறது.


2 நாளாகமம் 32:32 ஆங்கிலத்தில்

esekkiyaavin Matta Varththamaanangalum, Avan Seytha Nanmaikalum Aamothsin Kumaaranaakiya Aesaayaa Theerkkatharisiyin Pusthakaththilum, Yoothaa Isravael Raajaakkalin Pusthakaththilum Eluthiyirukkirathu.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : 2 நாளாகமம் 32