2 நாளாகமம் 32:19

2 நாளாகமம் 32:19
மனுஷர் கைவேலையினால் செய்யப்பட்டதும், பூச்சக்கரத்து ஜனங்களால் தொழுதுகொள்ளப்பட்டதுமாயிருக்கிற தேவர்களைக் குறித்துப் பேசுகிறபிரகாரமாக எருசலேமின் தேவனையும் குறித்துப் பேசினார்கள்.


2 நாளாகமம் 32:19 ஆங்கிலத்தில்

manushar Kaivaelaiyinaal Seyyappattathum, Poochchakkaraththu Janangalaal Tholuthukollappattathumaayirukkira Thaevarkalaik Kuriththup Paesukirapirakaaramaaka Erusalaemin Thaevanaiyum Kuriththup Paesinaarkal.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : 2 நாளாகமம் 32