தமிழ்

2 Chronicles 32:19 in Tamil

2 நாளாகமம் 32:19
மனுஷர் கைவேலையினால் செய்யப்பட்டதும், பூச்சக்கரத்து ஜனங்களால் தொழுதுகொள்ளப்பட்டதுமாயிருக்கிற தேவர்களைக் குறித்துப் பேசுகிறபிரகாரமாக எருசலேமின் தேவனையும் குறித்துப் பேசினார்கள்.

2 Chronicles 32:19 in Other Translations

King James Version (KJV)

And they spake against the God of Jerusalem, as against the gods of the people of the earth, which were the work of the hands of man.

American Standard Version (ASV)

And they spake of the God of Jerusalem, as of the gods of the peoples of the earth, which are the work of men’s hands.

Bible in Basic English (BBE)

Talking of the God of Jerusalem as if he was like the gods of the peoples of the earth, the work of men’s hands.

Darby English Bible (DBY)

And they spoke of the God of Jerusalem as of the gods of the peoples of the earth, the work of man’s hand.

Webster’s Bible (WBT)

And they spoke against the God of Jerusalem, as against the gods of the people of the earth, the work of the hands of man.

World English Bible (WEB)

They spoke of the God of Jerusalem, as of the gods of the peoples of the earth, which are the work of men’s hands.

Young’s Literal Translation (YLT)

and they speak against the God of Jerusalem as against the gods of the peoples of the land — work of the hands of man.

2 நாளாகமம் 32:19 in English

manushar Kaivaelaiyinaal Seyyappattathum, Poochchakkaraththu Janangalaal Tholuthukollappattathumaayirukkira Thaevarkalaik Kuriththup Paesukirapirakaaramaaka Erusalaemin Thaevanaiyum Kuriththup Paesinaarkal.


Read Full Chapter : 2 Chronicles 32